Štatút

Úvodné ustanovenie


Ján Langoš bol silnou osobnosťou, ktorú totalitný režim nedokázal zlomiť, pretože sa vždy opieral o základné ľudské a kresťanské hodnoty. Svoj život zasvätil vzdoru voči komunizmu ako prejavu zla a neslobody. Vždy vytrvalo a dôsledne hájil základné ľudské práva platné pred i po roku 1989 na Slovensku, vo východnej Európe aj na celom svete. Jeho životný príbeh je potvrdením skutočnosti, že pred totalitným režimom treba i dnes brániť koncept pravdy, univerzálne ľudské hodnoty a národnú pamäť. Pri prehlbovaní a rozširovaní demokratického priestoru v Európe i vo svete boli podľa neho kľúčové dva princípy: pamäť a solidarita.

Osobností ako bol Ján Langoš je v slovenských dejinách veľmi málo. Preto chce byť táto cena pokračovaním jeho životného odkazu a chce oceňovať ľudí, ktorí svojimi činmi podobne ako on, ctia nadovšetko pravdu, poznanie vlastnej minulosti, solidaritu a slobodu.

 

Poslanie a ciele Ceny

 

1. Podporovať demokratické hodnoty a ich rozvoj.

2. Posilňovať občianské iniciatívy vyjadrujúce postoje občianskej odvahy.

3. Podporovať systematický historický a vedecký výskum obdobia neslobody, ktorý povedie k odhaľovaniu historickej pravdy o totalitných režimoch.

4. Podporovať novinárov a mediálne aktivity, ktoré budú prispievať k propagácii myšlienky slobody a obrany demokracie pred totalitnými režimami, zverejňovať pravdu o neodhalenej časti slovenskej histórie alebo informovať o skutkoch občianskej odvahy.

5. Podporovať kresťanské hodnoty v spoločnosti.

 
Kategórie Ceny


Cena Jána Langoša bude udeľovaná v dvoch kategóriách:

  • Cena Jána Langoša pre Slovensko
  • Medzinárodná cena Jána Langoša

V každej kategórii bude udelená jedna cena.

 

Kritériá na udelenie Ceny

Článok 1
Držitel ceny musí spĺňať aspoň dve z nižšie uvedených kritérií a zároveň ho musí schváliť domáci alebo zahraničný Výbor Ceny Jána Langoša a Správna rada nadácie.

  • Držiteľ ceny musí byť starší ako 18 rokov.
  • Držiteľ ceny preukázal občianskú odvahu pri obhajobe ľudských práv, práv menšín alebo pri obhajobe demokratických hodnôt v spoločnosti.
  • Držiteľ ceny vyhotovil dielo o novodobej histórii, ktoré odhalilo podstatnú historickú skutočnosť alebo poukázalo na zahalené miesto v novodobej historii.
  • Držiteľ ceny prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov oboznámil verejnosť s doteraz neznámymi historickými skutočnosťami alebo poukázal na skutok občianskej odvahy a obhajoby demokratických hodnôt.
  • Držiteľ ceny vytvoril dielo vyznamnej kresťanskej alebo filozofickej hodnoty.
  • Držiteľ ceny je vedúcou postavou miestneho vzdoru proti totalitným režimom.
  • Držiteľ ceny je výraznou, integrálnou osobnosťou európskej občianskej obce a zahraničnej politiky v zmysle podpory zápasu za ľudskú dôstojnosť a slobodu v iných krajinách.

 

Článok 2
Nominovať kandidátov na Cenu Jána Langoša môžu fyzické alebo právnické osoby.

Článok 3
Každá nominácia musí obsahovať písomné zdôvodnenie prečo je uvedený kandidát nominovaný na cenu a v akom rozsahu spĺňa jednotlivé kritériá na udelenie ceny. Nominácie je potrebné zaslať na adresu Nadácie Jána Langoša. Nominácie odoslané po uzávierke sa nebudú zohľadňovať.

 

Vyhlasovateľ, organizátor a partneri ceny Jána Langoša

Článok 1
Cenu Jána Langoša vyhlasuje Nadácia Jána Langoša. Vyhlasovateľ súťaže môže určiť jednotlivé kategórie ceny, ktoré môže každý rok doplniť alebo zmeniť. Nadácia je taktiež hlavným organizátorom udelenia ceny. Nadácia si môže prizvať partnerov pre jednotlivé kategórie ceny.

Článok 2
Hlavným partnerom pre Medzinárodnú cenu Jána Langoša je Nadácia Pontis, ktorá menuje jedného člena Výboru Medzinárodnej ceny.

 

Výbor ceny Jána Langoša

Článok 1
Správna rada Nadácie Jána Langoša schvaľuje tento štatút a menuje pre každú kategóriu ceny samostaný výbor.

Článok 2
Výbor sa skladá z významných osobností spoločenského, kultúrneho a politického života. Členstvo vo výbore je čestné.

Článok 3
Výbor príjma nominácie do jednotlivých kategórií ceny. Na základe týchto nominácií navrhuje jednotlivých kandidátov na ocenenie. Výbor ceny je uznášaniaschopný, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.

Článok 4
Počet členov Výboru nie je obmedzený. Výbor volí zo svojho stredu predsedu Výboru, ktorý ho zastupuje navonok. Členstvo vo Výbore je časovo neobmedzené a zaniká vzdaním sa členstva. Vzdanie sa členstva treba písomne oznámiť Nadáci Jána Langoša. Člena Výboru je možné z Výboru vylúčiť za činnosť nezlučiteľnú s poslaním Ceny. O vylúčení rozhoduje Správna rada Nadácie Jána Langoša.

Článok 5
Výbor sa musí stretnúť a hlasovať o kandidátoch na cenu najneskôr 1 mesiace pred jej slávnostným udelením. Výbor môže rozhodnúť o neudelení ceny za daný kalendárny rok.

 

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef